Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Charakteristika školy

O nás

V naší mateřské škole usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti pestrými aktivizujícími formami, které rozvíjejí děti po stránce duševní i tělesné a uspokojují jejich potřeby.

Vedeme je a motivujeme k poznávání života a světa kolem sebe, především přírody, a to v jednotlivých ročních obdobích. Tím umožňujeme dětem rozvíjet schopnost vnímat svět pomocí všech smyslů. Hledat a objevovat taje a krásy přírody, abychom vzbuzovali zájem o přírodu a probouzeli úctu k životu.

Cíle vzdělávání

Usilujeme o to, vést každé dítě v souladu s jeho přirozeným vývojem, plynule, s přiměřenou a postupně narůstající náročností a průběžně mu zajišťovat odpovídající podporu v rozvoji a učení.

Dále usilujeme i o to, aby děti získaly návyk pracovat, byly trpělivé, tvořivé, iniciativní a dokázaly respektovat své okolí. Učíme je to na činnostech, které děti baví, protože mají smysl a dávají jim prostor pro vlastní rozhodování, neboť především vlastním prožitkem se dokáží nejvíce naučit.

Školní vzdělávací program

Pro naši MŠ je obsah školního vzdělávacího programu „Rok v mateřské škole“ shrnut do čtyř integrovaných bloků, které vychází z podmínek a prostředí, ve kterém se MŠ nachází.

 • Malíř podzim
 • Paní zima čaruje
 • Když ťuká jaro
 • Sluníčko nám svítí

Zásady

Časová dotace pro jednotlivé činnosti denního režimu je stanovena pouze rámcově. Konkrétní realizace vycházejí z příprav v závislosti na třídních výchovně vzdělávacích plánech, okamžitých potřeb dětí, ale i nahodilých situací, kterých můžeme ve výchovně vzdělávací práci využít. Pevné časové vymezení je stanoveno pouze pro stravování a odpočinek v závislosti na zdravém vývoji dětí.

Naším cílem je pracovat tvořivě, hledat nové přístupy a postupy jak děti zaujmout. Volíme hry a činnosti, které musí vycházet a souviset s přirozenými činnostmi člověka, vycházet z blízkého a důvěrně známého prostředí a okolí.

Etickou a morální výchovu vnášíme do všech činností během dne a  zaměřujeme se na formování vlastností vyjadřujících vztah dítěte k:

 • Ostatním (ohleduplnost a snaha pomoci)
 • Sobě samému (být hrdý na výsledky své práce, vytvářet zdravé sebevědomí)
 • Práci (pracovní a sebeobslužné návyky)
 • Hodnotám a přírodě (činnosti pro rozvíjení poznání přenášíme do přirozeného prostředí)

Veškerá snaha všech zaměstnanců naší mateřské školy, směřuje k tomu, aby zde bylo dítě šťastné a spokojené a tím byly vytvořeny podmínky ke spokojenosti a klidu rodičů. Máme na mysli zásadu J. Amose Komenského, že na základě viděného, slyšeného, ale především poznaného vlastní činností, získává dítě znalosti.

Denní režim

Denní režim se může individuálně upravovat podle možností a potřeb dětí, počasí či provozních podmínek MŠ.

6:30 - 8:00 Ranní hry

 • herní činnosti
 • kreslení, malování
 • stříhání
 • modelování
 • ...

8:00 - 8:30 Ranní kruh, cvičení

 • orientace v čase (dny, měsíce, ...)
 • orientace v číselné řadě
 • zpěv, recitace
 • vypravování
 • hry, cvičení
 • relaxace

8:30 - 9:00 Svačina

 • hygiena
 • konzumace svačiny

9:00 - 9:30 Výchovně vzdělávací činnosti individuálně dle věku a schopností

 • matematické
 • jazykové
 • pohybové
 • výtvarné
 • hudební
 • logopedická prevence
 • ...

9:30 - 11:30 Pobyt venku

 • převlékání
 • oblečení reflexních vest
 • vycházka
 • pohybové aktivity
 • venkovní hry

11:30 - 12:00 Oběd

 • hygiena
 • konzumace obědu

12:00 - 14:00 Spánek

 • vyzvedávání dětí po obědě do 12:30
 • příprava na odpočinek
 • odpočinek
 • četba pohádek
 • poslech relaxační hudby

14:00 - 14:20 Svačina

 • hygiena
 • konzumace svačiny

14:20 - 16:00 Odpolední činnosti dle zájmu dětí

 • dokončování výrobků
 • společenské hry
 • pobyt venku
 • průběžné vyzvedávání dětí